Privacy Policy

Over ons privacybeleid

EV-thuislader.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van)
onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Wij stellen uw gegevens niet ter beschikking voor commerciële doelstellingen aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van EV-thuislader.nl.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/11/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt
de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld,
waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel
met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens
tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken,
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware – Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening
aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons
(technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw
gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens
binnen het eigen
concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten – MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.
nderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link.
U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.
MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails
worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken
voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Internetprovider – Ziggo

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider Ziggo.
Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik,
verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
Internetprovider Ziggo heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Beoordelingen – Google Customer Review

Wij verzamelen reviews via het platform van Google Customer Review.
Als u een review achterlaat via Google Customer Review dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven.
Google Customer Review deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen.
Google Customer Review publiceert uw naam eveneens op de eigen website.
In sommige gevallen kan Google Customer Review contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven.
In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Google Customer Review.
Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
Google Customer Review heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw persoonsgegevens te beschermen.

Google Customer Review behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening
derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Google Customer Review toestemming gegeven.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn
eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google Customer Review derden inschakelt.

Verzenden en logistiek – PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.
Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen.
Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen.
PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden systeem – e-boekhouden.nl

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van e-boekhouden.nl.
Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden
beschermd verzonden en opgeslagen.
E-boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.
E-boekhouden.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen – Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl.
Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons.
Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens
om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen
tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.
Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband
houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.
Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment
contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en
overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen
hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser
en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan EV-thuislader.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden
tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.
In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden
die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.
Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve
verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen
wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding
van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten
dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en
kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een
ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij
u vragen zich te legitimeren.
Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren
wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare
gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens
op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon
of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.
U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens
onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon
of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze c
ontactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon
of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de
gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.
U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften
of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of
derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten,
omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van EV-thuislader.nl.
Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.
Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u
ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan
geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.
Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie
in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen.
Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords)
en overige Google-diensten en producten.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter
altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

EV-thuislader.nl

Overrijnseveld 10

3945GJ, Cothen
Of maak gebruik het contactformulier

Informatie over online geschillen

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens
Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr)
dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.