Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor koop/levering consumenten


Algemene bepalingen


Artikel 1 – Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant Producten, digitale
inhoud en/of Diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken,
digitale inhoud en/of Diensten door EV-Thuislader.nl worden geleverd of door een derde
partij op basis van een afspraak tussen die derde en EV-Thuislader.nl
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
3. EV-Thuislader.nl: de aanbieder van de Producten en Diensten, gevestigd te
Cothen, met KvK-nummer 59788062.
4. Configurator: de digitale omgeving van EV-Thuislader.nl waarin de Klant aan de hand
van zijn/haar wensen en behoeften alle benodigdheden voor de aanschaf van laadpalen en
laadkabels kan samenstellen en waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om met
een Installateur een afzonderlijke overeenkomst voor de installatie van de laadpaal tot stand
te doen brengen.
5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden
met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
6. Dag: kalenderdag.
7. Dienst: een Dienst die bij EV-Thuislader.nl wordt afgenomen, niet zijnde de
installatiedienst via de Installateur.
8. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
9. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van
Producten, Diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
10. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de
Consument of EV-Thuislader.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een
periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde
reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand.
12. Installateur: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die installatie- en keuringsdiensten
op het gebied van laadpalen en toebehoren aanbiedt.
13. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten en/of Diensten van EV-Thuislader.nl
Europa B.V. heeft afgenomen of voornemens is om dat te doen.
EV-Thuislader.nl Email: info@ev-thuislader.nl
Overrijnseveld 10 Telefoon: +31 6 422 622 78
3945 GJ Cothen KVK: 59788062

14. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen EV-Thuislader.nl en de
Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand
van Producten, digitale inhoud en/of Diensten, waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand.
15. Product(en): roerende zaken die bij EV-Thuislader.nl worden gekocht.
16. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen
Europese modelformulier voor herroeping.
17. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat de Klant en EV-Thuislader.nl gelijktijdig in dezelfde
ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 – Identiteit van EV-Thuislader.nl


Bedrijfsnaam: EV-Thuislader.nl
Adres: Overrijnseveld 10
Postcode: 3945 GJ
Plaats: Cothen
Land: Nederlands
Telefoonnummer: +31 6 422 622 78
E-mailadres: info@ev-thuislader.nl
KvK-nummer: 59788062
Btw-identificatienummer: NLNL001564282B18


Artikel 3 – Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van EV-Thuislader.nl
en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen EV-Thuislader.nl en de
Klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
EV-Thuislader.nl voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op
welke wijze de algemene voorwaarden bij EV-Thuislader.nl zijn in te zien en dat zij op
verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
EV-Thuislader.nl Email: info@ev-thuislader.nl
Overrijnseveld 10, 3945GJ,Cothen KVK: 59788062

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke Product- of
Dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen
op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Het sluiten van de overeenkomst


Artikel 4 – Het aanbod


1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
Producten, digitale inhoud en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als EV-Thuislader.nl
Europa B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave
van de aangeboden Producten, Diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden EV-Thuislader.nl niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 – De overeenkomst


1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt EV-Thuislader.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door EV-Thuislader.nl is
bevestigd, kan de Klant die tevens Consument is de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft EV-Thuislader.nl passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan
betalen, zal EV-Thuislader.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. EV-Thuislader.nl kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien EV-Thuislader.nl
Europa B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan
te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5 EV-Thuislader.nl zal uiterlijk bij levering van het Product, de Dienst of digitale inhoud
aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze informatie
door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen:
EV-Thuislader.nl Email: info@ev-thuislader.nl
Overrijnseveld 10, 3945GJ,Cothen KVK: 59788062

– het bezoekadres van de vestiging van EV-Thuislader.nl waar de Klant met
klachten terecht kan;
– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant die tevens Consument is
van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
– de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
– de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product, Dienst of digitale inhoud;
voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling,
aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
– de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
– indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor
herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op
de eerste levering.


Bedenktijd en herroepingsrecht


Artikel 6 – Herroepingsrecht


Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de Klant die tevens als Consument wordt
aangemerkt. Voor de Klant die niet als Consument wordt aangemerkt is herroeping
uitgesloten.
Bij Producten:
1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product
gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
EV-Thuislader.nl mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is
niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf
door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft
ontvangen, of:
3. Als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag
waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft
ontvangen. EV-Thuislader.nl mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het
bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere
Producten met een verschillende levertijd weigeren.
4. Als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de
dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het
laatste onderdeel heeft ontvangen;
EV-Thuislader.nl Email: info@ev-thuislader.nl
Overrijnseveld 10, 3945GJ,Cothen KVK: 59788062

– bij overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een
bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen
derde, het eerste Product heeft ontvangen.
Bij Diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
5. De Consument kan een Dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van
digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen
zonder opgave van redenen ontbinden. EV-Thuislader.nl mag de Consument vragen
naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6. De in lid 5 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor Producten, Diensten en digitale inhoud die niet op een materiële
drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
7. Indien EV-Thuislader.nl de Consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de
bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de
vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
8. Indien EV-Thuislader.nl de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de
Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de
oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de
Consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 – Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd


Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de Klant die tevens als Consument wordt
aangemerkt. Voor de Klant die niet als Consument wordt aangemerkt is herroeping
uitgesloten.
1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de
verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de
aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij
is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een
winkel zou mogen doen.
2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het
gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als EV-Thuislader.nl hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk
verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
EV-Thuislader.nl Email: info@ev-thuislader.nl
Overrijnseveld 10, 3945GJ, Cothen KVK: 59788062

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan


Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de Klant die tevens als Consument wordt
aangemerkt. Voor de Klant die niet als Consument wordt aangemerkt is herroeping
uitgesloten.
1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere
ondubbelzinnige wijze aan EV-Thuislader.nl
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde
van) EV-Thuislader.nl Dit hoeft niet als EV-Thuislader.nl heeft aangeboden het
Product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht
genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien
redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door EV-thuislader.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht
ligt bij de Consument.
5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product. Als
EV-Thuislader.nl niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als
EV-Thuislader.nl aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor
terugzending niet te dragen.
6. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting
van de Dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn
gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is
de Consument EV-Thuislader.nl een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat
gedeelte van de verbintenis dat door EV-Thuislader.nl is nagekomen op het moment van
herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De Consument draagt geen kosten voor de uitvoering van Diensten of de levering van
water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of
hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien;
– EV-Thuislader.nl de Consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, of;
– de Consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de Dienst of
levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft
verzocht.
8.De Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op
een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd
met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde
van de bedenktijd;
EV-Thuislader.nl Email: info@ev-thuislader.nl
Overrijnseveld 10, 3945GJ,Cothen  KVK: 59788062

2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van
zijn toestemming; of
3. EV-Thuislader.nl heeft nagelaten deze verklaring van de Consument
te bevestigen.
9. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 – Verplichtingen van EV-Thuislader.nl bij herroeping


Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de Klant die tevens als Consument wordt
aangemerkt. Voor de Klant die niet als Consument wordt aangemerkt is herroeping
uitgesloten.
1. Als EV-Thuislader.nl de melding van herroeping door de Consument op elektronische
wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
ontvangstbevestiging.
2. EV-Thuislader.nl vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele
leveringskosten door EV-Thuislader.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde
Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem
de herroeping meldt. Tenzij EV-Thuislader.nl aanbiedt het Product zelf af te halen, mag
hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of tot de Consument
aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. EV-Thuislader.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument
heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is
kosteloos voor de Consument.
4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft EV-Thuislader.nl de bijkomende kosten voor de
duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht


EV-Thuislader.nl kan de navolgende Producten en Diensten uitsluiten van het
herroepingsrecht, maar alleen als EV-Thuislader.nl dit duidelijk bij het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt waarop EV-Thuislader.nl geen invloed heeft en die zich binnen de
herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare
veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij Producten, digitale inhoud en/of
Diensten door EV-Thuislader.nl worden aangeboden aan de Consument die persoonlijk
aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding
van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de Producten, digitale
inhoud en/of Diensten af te nemen;
EV-Thuislader.nl Email: info@ev-thuislader.nl
Overrijnseveld 10, 3945GJ,Cothen KVK: 59788062

onderdeel van Stuitable B.V.